Trening Svensk - TheLab

 

 

Ragnar Kjeserud med flera decenniers erfarenhet av kompetensutveckling och träning i krishantering, säger följande:

 
Vi är redan inne i en tidsålder där en av de viktigaste konkurrensförmågorna kommer att vara företagets förmåga att kontinuerligt förändra sig och anpassa sig till ändrade förhållanden. Nya typer av akuta risksituationer (läs: akuta förändringsbehov) kommer hela tiden att uppstå och upplevas som kriser av den som berörs. Samhället och näringslivet är därför betydligt mer sårbara idag än tidigare, och detta är något som innebär att risker och kriser i allt högre grad kommer att bli en realitet för ledare såväl i näringslivet som inom offentlig förvaltning och andra organisationer.
 
Därför ökar kravet på att ledare ska vara förberedda och ha kompetens inom krishantering så att de kan hantera oförutsedda situationer. Att kunna fånga upp signaler och förutse händelseförlopp samt helst kunna agera förebyggande, är en mycket viktig spetskompetens.
 
Även den intensiva övervakningen från massmedia i samband med kriser av olika slag innebär att dagens såväl som morgondagens ledare är mer utsatta än tidigare. Företagets förmåga att kommunicera med alla berörda parter blir därför oerhört viktig, speciellt vid krissituationer.
 
Ledarens roll är speciellt viktig i krissituationer då det gäller att lösa krisen så fort som möjligt, och med minsta möjliga skadeverkningar och -kostnader. Detta är viktigt för att man ska kunna återvända till normal verksamhet med nya mål, förbättrad effektivitet och med materiella och immateriella värden intakta.
En ledare måste därför ha kunna ha en helhetssyn och överskåda alla viktiga faktorer i rätt sammanhang eftersom de påverkar varandra vid kriser. Därför är det viktigt att han har ett holistiskt synsätt och har insikt i processerna som en kris går igenom. Detta kan vi kalla krisens dynamik. Detta bör vara självklart på samma sätt sätt som han bör ha insikt i hantering av ändringsprocesser.
 
I våra träningsprogram går vi igenom de processer som kan betecknas som krisens dynamik (Crisis Dynamics). Vi visar på vilka faktorer som gör sig gällande vid ett krisförlopp och hur ledare kan förbereda sig att bemöta en kris i sin organisation. Vi vill även demonstrera ett verktyg som vi kallar McDc (Managers checklist during crisis), som är lite av ett ”Columbi ägg” och gör problemlösningen i en given situation enklare för de flesta chefer. 
 
The Lab  :  Management Training Laboratory AS