Ragnar Kjeserud  har jobbet med kompetanseutvikling og trening i krisehåndtering i flere decennier. Han sier følgende:

 

Vi er allerede inne i en tidsalder der en av våre viktigste konkurranseparametere vil være virksomhetens evne til kontinuerlig å endre seg i forhold til endrede rammer og betingelser. Nye typer av akutte risikosituasjoner (les akutte endringsbehov) kommer kontinuerlig til å oppstå og som oppleves som kriser av den som berøres. Samfunn og næringsliv er derfor i dag betydelig mer sårbare enn tidligere, noe som innebærer at risiko og kriser i alt høyere grad vil bli en virkelighet for ledere i næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner forøvrig.
 
Som en følge av dette, øker behovet for at ledere er forberedte og har kompetanse i krisehåndtering slik at de kan håndtere uforutsette situasjoner. Evnen til å fange opp signaler og forutsi at hendelser inntreffer og kunne agere relevant helst i forkant av hendelsene, er en meget viktig spisskompetanse.
 
Også den intensive massemedieovervåkningen i samband med kriser av ulike slag, innebærer at dagens og morgendagens ledere er mer utsatte enn tidligere. Organisasjonens evne til å kommunisere med alle berørte parter blir derfor uhyre viktig spesielt ved krisesituasjoner. 
 
Lederens rolle er særskilt viktig i krisesituasjoner, da det gjelder å løse krisen så raskt som mulig, med minst mulige skadevirkninger og kostnader for å kunne vende tilbake til normal virksomhet med forbedret effektivitet med materielle og immaterielle verdier intakt med nye mål.
En leder må derfor kunne ha helhetssyn og overskue alle vesentlige faktorer som veves sammen i et univers og påvirker hverandre ved kriser. Det er derfor viktig at han har et holistisk syn sammen med innsikt i prosessene hvordan et kriseforløp utvikles - Det vi kan kalle krisens dynamikk.  På samme måte som han bør ha innsikt i håndtering av stadig gjentatte endringsprosesser.
 
Vi går igjennom i våre treningsprogrammer de prosesser som kan betegnes som krisens dynamikk (Crisis Dynamics). Vi vil demonstrere hvilke faktorer som gjør seg gjeldende ved et kriseforløp og hvordan ledere kan forberede seg på å møte en krise i sin organisasjon. Vi vil videre demonstrere et verktøy som vi har kalt McDc (Managers checklist during crisis)som er et lite ”Columbi egg” og som gjør problemløsningen lettere i en krisesituasjon for de fleste sjefer. 
 
The Lab  :  Management Training Laboratory AS